جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بختیشوع

نام سر دودمان خاندانی از پزشکان نسطوری سریانی - ایرانی اهل گندیشاپور

بَخْراء

ناحیه ای قدیمی در تَدْمُر

بخش

واحدی در تقسیمات کشوری ایران

بَخْشی

واژه ای که از دوره مغول (قرن هفتم)، در نوشته های فارسی و ترکی، بویژه در متنهای تاریخی، وارد شده و مانند اصل اویغوری آن، در آغاز به معنای کاهن یا راهب بودایی بوده است.

بُخل

اصطلاحی قرآنی

بخور، جاده

یکی از قدیمیترین جاده های کاروانی در شبه جزیره عربستان

بُخورِ مَریَم

گیاهی دارویی

بُخُور و بخوردان

بخار یا دود حاصل از تبخیر یا سوزاندن مواد خوشبو و ظرف مخصوص این کار

بخوری زاده، عبدالکریم افندی --> عبدالکریم افندی، بُخوری زاده

بَخیت المطیعی حنفی

مفتی مصر (قرن14)

بُدّ

در عربی به سه معنی متفاوت به کار رفته است: معبد (بتکده)، بودا (که ممکن است لزوماً پیکره بودا نباشد) و بت

بداء

از اعتقادات مشهور شیعه امامیه که گاه جزو آرای اختصاصی آنها نام برده می شود و غالباً مخالفان شیعه به انکار و انتقاد آن پرداخته اند. - نظریه بداء - نقل و نقد آرای مخالفان

بَدءُ الخَلق

آغاز آفرینش و نخستین آفریده در اخبار دینی، روایات تاریخ نویسان و‌ آرای حکیمان و عارفان

بداق خان سلطان --> قاجار، ایل

البدءُ و التّاریخ

عنوان کتابی درباره آغاز آفرینش و تاریخ پیشامدهایی که پس از آن به وقوع پیوسته است.