جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بختیار، تیمور

نظامی، سیاستمدار و بنیانگذار ساواک (قرن14)

بختیار، شاپور

آخرین نخست وزیر سلسله پهلوی

بختیار، عزالدوله

امیر سلسله شیعی مذهب آل بویه در عراق (قرن4)

بختیار بن حسنویه

از امیران سلسله مستقل و محلی بنوحسنویه (قرن4)

بختیار خلجی --> محمد بختیار خلجی

بختیار کاکی، خواجه قطب الدین

از عارفان شبه قاره (قرن6و7)

بختیارنامه

داستان منثور کهن فارسی

بختیاروند --> بختیاری (2)

بختیاری (1)

منطقه ای در جنوب غربی ایران در امتداد کوههای زاگرس

بختیاری (2)

یکی از دو ایل بزرگ ایران (دیگری ایل قشقایی) در منطقه بختیاری

بختیاری (3)

نسبت چند تن از سران بختیاری - جعفر قلی خان سردار اسعد سوم - حسینقلی خان - لطفعلی خان شجاع السلطان - محمدرضا خان سردار فاتح - مرتضی قلی خان - نصیرخان صارم الملک

بختیاری (از گوشه های موسیقی) --> همایون

بختیاری، علیقلی (سردار اسعد)

چهارمین پسر حسینقلی خان از شاخه هفت لنگ ایل بختیاری (قرن13و14)

بختیاری، نجفقلی (صمصام السلطنه)

ایلخان بختیاری و صدراعظم ایران پس از خلع محمد علی شاه (قرن13و14)

بختیاریهای افغانستان

دو گروه کوچک پشتو زبان در بخش شرقی ناحیه ایرانی - افغانی