جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بُحَیْره (2)

ولایتی (مدیریه) در شمال مصر

بحیری

خاندان شافعی مذهب بزرگی در نیشابور (قرن4و5)

بَخاتی --> شتر

بُخار

در اصطلاح پزشکی سنتی بخاری که از گندگی یکی از اخلاط چهارگانه در یکی از اندامها یا در همه تن برمی خیزد و از راه رگها به سر و دماغ (مغز) می رسد و سبب حدوث بیماریها و آشفتگیهایی در دماغ می شود.

بخارا

ولایت و شهری در جمهوری ازبکستان

بخارا، خانات --> منغیتیان؛شیبانیان

بخارای شریف

نخستین روزنامه به زبان فارسی تاجیکی در آسیای مرکزی

بخارایی، وجیه

شاعر، مترجم، مستشرق و زبان شناس مسلمان آلبانیایی (قرن13و14)

بخاراییان جوان

سازمان سیاسی و اجتماعی در امیرنشین بخارا

بخاراییان سیبریه

گروه قومی کوچکی از مسلمانان حنفی مذهب سیبریه، از بازماندگان تجار و کاروانیانی که اصل آنها از ترکستان بوده است.

بخارست --> بوکرِش

بخارلیق --> بخاراییان سیبریه

بخاری

وسیله گرمازا برای فضاهای سربسته

بخاری، آخوند ملامحمد شریف

محدث و مفسر قرآن در ماوراءالنهر (قرن11)

بخاری، ابوالمثل

از شاعران دوره سامانی (قرن4)