جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بحریه (1)

نیروی دریایی

بحریه (2)

شمالیترین گروه از سه گروه واحه بزرگ مصری در صحرای لیبی

بحریه (در ایران) --> دریانوردی

بحشل، ابوالحسن اسلم بن سهل

مؤلف تاریخ واسط (قرن3)

بحوث --> برائت، سوره

بحورالألحان

کتابی معروف در موسیقی ایرانی و عروض فارسی از میرزا محمد نصیر فرصت شیرازی (قرن14)

بَحیرا

راهبی از اهل کتاب که بر اساس روایتی مشهور، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در نوجوانی دید و نبوت وی را پیشگویی کرد.

بحیر بن ورقاء صُرَیمی

از اشراف قبیله بنی تمیم، و از فرماندهان بنی امیه در خراسان

بحیرة الجرجانیه --> بحر خوارزم

بحیرة الجند --> بحر خوارزم

بحیرة الخوارزم --> بحر خوارزم

بحیرة المغلوبه --> بحر لوط

بحیره المقلوبه صحیح است.

بحیرة المیتة --> بحر لوط

بَحیرَه

ماده شتر یا میش شکافته (یا بریده) گوش

بُحَیره (1)

در عربی مصغر "بحر" (دریا)، به معنی دریاچه