جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بحرالعلوم، سید محمد مهدی بن مرتضی

از مشاهیر علمای امامیه، متبحر در فقه و اصول و حدیث و کلام و تفسیر و رجال (قرن12)

بحرالعلوم لکهنوی، ابوالعیّاش عبدالعلی محمد بن نظام الدین محمد

متکلم بزرگ حنفی مذهب هند (قرن12)

بحرالغزال

رود، ناحیه و ایالتی در افریقا

بحرالمحیط

همان اقیانوس احاطه کننده یونانیان

بحرالمغرب --> بحرالروم

بحرالملح --> بحر لوط

بحرالمیت --> بحر لوط

بحرالهند --> هند، اقیانوس

بُحران

محلی در ناحیه فرع در حجاز که با مدینه هشت برید فاصله دارد.

بُحران (اصطلاح پزشکی) --> تَب

بحرانی، احمد بن محمد

فقیه بحرینی (قرن11)

بحرانی، جعفر بن کمال الدین

عالم و شاعر امامی مذهب بحرینی (قرن11)

بحرانی، حسین بن محمد --> عصفور، آل

بحرانی، سلیمان بن عبدالله

فقیه و محدث بحرینی (قرن11و12)

بحرانی، علی بن سلیمان

محدث و فقیه شیعی بحرینی (قرن11)