جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آمودریا --> جیحون

آموزش و پرورش

بررسی آموزش و پرورش نوین در کشورهای اسلامی: - در عثمانی و سرزمینهای شرقی و مرکزی عربی - در ترکیه - در مصر - در کشورهای عربی خاورمیانه - در شمال آفریقا - در ایران (مقاله آموزش در دانشنامه ایران و اسلام فقط درباره آموزش در عصر جدید ایران است؛ EI قسمت کوتاهی

آمونیوس

فرزند هرمیاس، از آخرین نمایندگان برجسته مکتب فلسفی اسکندریه که در برخی آثار عربی نام برده شده است.

آمین

کلمه پایانی دعا که به قصد تمنای اجابت آن بر زبان رانده می شود.

آناطولی

نام دیگر آسیای صغیر که به قسمت آسیایی ترکیه اطلاق می شود.

آناطولی، ایالت

یکی از مهمترین ایالتها در اوایل حکومت عثمانی

آناطولی حصاری

قلعه و بارویی بزرگ بر کرانه آسیایی بغاز استانبول در بوسفور

آناکساگوراس --> انکساغورس

آناکسیماندروس --> انکسیمندروس

آناکسیمنس --> انکسیمانوس

آنالوطیقا --> منطق؛قیاس(1)

آنامور

بندر و شهری در جنوب ترکیه

آنتالیا --> انطالیه

آنتِمورو

قبیله ای در جنوب شرقی ماداگاسکار

آندرآ، تور

اسلام شناسِ، استاد الهیات و اسقف سوئدی (قرن13و14)