جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بَتو --> باتو

بتول --> مریم؛فاطمه (س)

بتومی --> باطوم

بُته

از رایجترین نگاره های کهن ایرانی در طرحهای قالی و دستبافته ها، کنده کاریهای روی چوب و سنگ، نقش روی آبگینه ها، سفالینه ها و تذهیب

بتّی، ابوالحسن --> ابوالحسن بَتّی

بِتیکچی --> بِتِکْچی

بَثّ الشّکوی

اصطلاحی بلاغی به معنی شکایت شاعر از روزگار و اهل آن

بَثَنیه

ناحیه ای در سوریه که درعا مرکز آن است.

بثینه بنت حبا --> جمیل بن عبدالله

بجاء --> بِجَه

بجادق --> بیجاده

بِجِاذی --> بیجاده

بجار --> شیربها

بُجاق

ناحیه جنوبی بسارابی

بَجّانه

شهر کهن اسپانیایی که امروزه به صورت شهرکی روستایی در آمده است.