جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بترست --> بانجول

بتروجی، نورالدین --> بطروجی، ابواسحاق نورالدین اشبیلی

بَترون

شهر بندری کوچکی در لبنان، در 56 کیلومتری شمال بیروت

بترونی

خاندانی از فقها، قضات و مفتیان حنفی حلب (قرن10تا12)

بَتروی

نام قدیم همبسته (آلیاژ) دو فلز مس و سرب

بُتریه

یکی از فرقه های زیدیه که پیرو کثیرنواء و حسن بن صالح بن حی بوده اند.

بتشابع --> بتشبع

بتشبع

همسر داود از انبیای بنی اسرائیل و مادر سلیمان

بِتِکْچی

نویسنده، منشی

بتک و بتکی --> باتاک/ باتک

بتلجه --> مناستر

بُتلخ --> اَندی

بتلیس --> بدلیس

بُتَّم

ولایت یا ناحیه ای کوهستانی، بین قسمت علیای آمودریا (رود جیحون) و سیردریا (رود سیحون)، در زرافشان علیا

بَتندِه

مرکز تحصیل گووندگر در ایالت پیشین پتیاله که اکنون جزو استان پنجاب هند شده است.