جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بباشتر --> بُبَشْتَر/ بُبَشْتْرُو

بَبر

نام قوم و سرزمینی در شمال ایران

ببر

پستاندار گوشتخوار معروف آسیایی

بُبَشْتَر/ بُبَشْتْرُو

قلعه‌ای کوهستانی، پایگاه نظامی مشهور عمر بن حفصون رهبر مقاومت اندلس بر ضد امویان

ببغا --> طوطی

بَبَّغاء، ابوالفرج عبدالواحد بن نصر

شاعر و نویسنده عرب (قرن4)

بِبْلاوی، علی بن محمد

بیست و ششمین شیخ الازهر (قرن13و14)

ببن / بَبنَه

شهرکی در ولایت بادغیس، در قرون نخستین اسلام، واقع در شمال و غرب هرات، در ناحیه گنج رستاق

بَبیلِن مصر --> بابَلیون

بُت/ بُت پرستی

1) بت در لغت 2) در قرآن و منایع اسلامی 3) بت در ادبیات فارسی

بَتاله

شهری تاریخی در بخش گرداس پور ایالت پنجاب هند

بتّانی، ابوعبدالله محمد بن جابر

منجم و ریاضیدان برجسته دوره اسلامی (قرن3و4)

بتجن --> باکان

بِتدِیَن --> بیت المُقَدّس؛بیت الدین

بُتر

نام یکی از دو قبیله ای که با قبیله ای دیگر به نام برانس، بربرها را تشکیل می دهند.