جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بایزید، شاهزاده

پسر سلیمان قانونی (قرن10)

بایزید، کتابخانه

نخستین کتابخانه دولتی استانبول در کنار مسجد بایزید که دولت عثمانی در 1301 تأسیس کرد.

بایزید انصاری

مؤسس جنبشی دینی و ملی در میان افغانان (قرن10)

بایزید ایلکانی --> جلایریان

بایزید بسطامی، آرامگاه

در شهر بسطام، شش کیلومتری شاهرود در مجموعه ای مشتمل بر یک مسجد

بایزید بسطامی، ابومحمد علی بن عنایت الله

فقیه و عارف، و نواده بایزید بسطامی (قرن10و11)

بایزید بسطامی، طیفور بن عیسی

صوفی و زاهد و عارف ایرانی (قرن3)

بایزید بیات

مؤلف تذکره همایون و اکبر (قرن10)

بایزید پاشا

وزیر اعظم سلطان محمد اول و سلطان مراد دوم در دوره تأسیس دولت عثمانی (قرن9)

بایزید پاشا، مسجد

مسجدی از قرن نهم در آماسیه

بایزید جلایری --> جلایریان

بایزید دوری، کاتب الملک

خوشنویس و شاعر فارسی گو (قرن10)

بایزید دوّم، مسجد و مجموعه

آثاری متعلق به اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم در آماسیه، ادرنه و استانبول که به دست بایزید دوم ساخته شده اند

بایزید شرقی --> بایزید (دوغو بایزید)

بایزیدی، گویش --> کردی، زبان و ادبیات