جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بای (1)

عنوانی ترکی

بای (2)

نامی که تا 4 مرداد 1336، یعنی زمان خلع بای الامین، نوزدهمین حاکم از سلسله حسینیان و اعلام جمهوری به حکام تونس اطلاق می شد.

بایاتی --> بیاتی

بایار، جلال

سومین رئیس جمهور ترکیه (قرن14)

بایبرس --> بَیْبَرس، مسجد؛بیبرس اول، الملک الظاهر رکن الدین صالحی

بایبورت --> بایبورد

بایبورد

ایل و شهری در شمال شرقی ترکیه

بایبوردلو

طایفه ای ترک زبان در شمال غربی ایران

بایچو

از امرای بزرگ مغول که مدتی از سوی خانان بزرگ، حاکم قفقاز و آذربایجان و روم بود و بخش مهمی از آسیای صغیر را برای مغول فتح کرد (قرن7)

بایدو

پسر طرغای و نوه هلاکو، که از جمادی الاولی تا ذیقعهده 694 به عنوان ایلخان بر ایران حکومت کرد (قرن7)

بائده، عرب --> عرب

بایزید (1)

ملقب به ایلدرم، چهارمین سلطان عثمانی (قرن8)

بایزید (2)

هشتمین سلطان عثمانی و فرزند ارشد سلطان محمد فاتح (قرن9و10)

بایزید (دوغو بایزید)

شهر کوچکی در مشرق ترکیه، واقع در جنوب غربی کوه آرارات، در نزدیکی مرز ایران

بایزید، برج آتش نشانی --> بُرج