جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بانک ملی ایران، مجله

نخستین نشریه اقتصادی ایران که اداره آمار و بررسیهای اقتصادی بانک ملی ایران زمینه انتشار آن را فراهم آورد.

بانکیپور

منطقه ای در پتنه از ایالت بهار هند

بانو

زن بزرگزاده و ارجمند و عنوانی احترام آمیز در اول یا آخر نام زنان بزرگ

بانویه، ابوجعفراحمد بن محمد

دانشمند و حکیم و فرمانروای سیستان و یکی از مصادیق نادر حکام فیلسوف (قرن4)

بانه

شهرستان و شهری در استان کردستان

بانه لوقه

شهری قدیمی در شمال غربی بوسنه، در دو سوی رودخانه ورباس

بانیاس (1)

شهر و بندری کوچک در ایالت طرطوس سوریه، در ساحل دریای مدیترانه

بانیاس (2)

شهرکی در سوریه در محل شهری قدیمی که در دوران باستان پانه آس نامیده می شد.

بانیجوریان --> خُتّلان؛اندرآب

بانیلوکه --> بانه لوقه

باوردیه، مدرسه

از مدارس قدیمی در یزد

باوری --> بَرَوَه

باؤلی

کلمه اردو و هندی به معنای "چاه پله دار"

باوند، لهاک خان --> لهاک خان باوند

باوندیان

خاندانی ایرانی از امیران طبرستان که حدود هفتصد سال، بیشتر در مناطق کوهستانی آن ناحیه، فرمان راندند.