جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بالی پاشا، مسجد --> استانبول

بالی سلطان --> دیوانه محمد چلبی

بالیکسیر

شهر و ناحیه قدیمی و مرکز استانی به همین نام در شمال غربی ترکیه در جنوب دریای مرمره

بالیکَسیر، مجامع

چند گردهمایی پی در پی، پس از ورود نیروهای یونانی به خاک عثمانی، بعد از جنگ جهانی اول

بالی محمد چلبی --> دیوانه محمد چلبی

بالیم سلطان

صوفی که طریقت بکاشیه را از نو نظام بخشید و به صورت امروزی درآورد (قرن10)

بالیوز

عنوان سفیران جمهوری ونیز در دربار عثمانی

بالیوس --> قندهار(1)

بامخرمه

طایفه ای از فقها و صوفیه شافعی حمیری شبه جزیره عربستان

بامداد، مهدی

از پیشگامان رجال نویسی دوره معاصر (قرن14)

بامدی --> باصری، ایل

بامری

از طوایف بلوچستان، نیم کوچنده و ساکن جنوب شرقی ایران

بامیان

شهری در هندوکش

بان

درختی با نام علمی مرینگا آپترا

بانات --> تِمِشوار

در دانشنامه ارجاع بانات به طمشوار چاپ شده است که ارجاع اشتباهی می باشد