جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بالکار

یکی از اقوام مسلمان قفقاز مرکزی

بالکاش --> بالخاش

بالکان

شبه جزیره ای در جنوب شرقی قاره اروپا

بالکان، جنگ

جنگی میان دولت عثمانی و دولتهای بالکان

بالکی

از قبایل بزرگ کرد عراق، ساکن نوار مرزی مجاور خاک ایران و ترکیه

بالگهات --> بالاگهات

بالنگ --> بادرنگ

بالوی / بالویی

منسوب به بالویه، نسبت شماری از محدثان (قرن3 تا 5)

باله

ایالتی در جنوب اتیوپی (حبشه)، واقع میان هررج و سیدامو

باله وند

از طوایف لر، ساکن هلیلان در استان ایلام

بالئار، جزایر --> مَیورقه

بالی افندی صوفیایی

از متصوفه ترک و از شارحان فصوص الحکم (قرن10)

بالی بادرا

نام ترکی پاترائی یا پاتراس واقع در کرانه خلیجی به همین نام در جانب غربی دهانه خلیج کورنت

بالی بیگ، کاروانسرا --> بورسه

بالی بیگ، مسجد --> بورسه