جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

باکیخانوف --> قدسی، عباسقلی آقا

بالا (1)

شهرستانی در آناطولی، در استان آنکارا در ترکیه

بالا (2)

عنوان یکی از مراتب اداری در عصر عثمانی

بالابان

آلت موسیقی

بالابان آقا، مسجد

مسجدی در استانبول، تبدیل شده از بناهای کهنی متعلق به روم شرقی

بالاپیر --> غازی میان

بالاحصار (1)

قلعه‌ای با وضع سوق الجیشی در افغانستان، متعلق به پیش از اسلام

بالاحصار (2)

نام قلعه ایی در پاکستان که روی تپه های مهم از نظر باستان شناسی ساخته شده و بر نواحی اطراف خود، اعم از شهر و روستا، مشرف است.

بالاحصار (3)

قریه‌ای تاریخی در ترکیه مرکزی که در تداول مردم محلی به باللی حصار معروف است.

بالاخیابان، قناتها --> مشهد

بالاسر، مدرسه

مدرسه ای واقع در حاشیه شرقی بازار بزرگ مشهد

بالاسر، مسجد --> آستانه مقدسه قم

بالاسری --> شیخیّه (1)

بالاکوت

قصبه ای در هزاره و مانسهره در شمال پاکستان

بالاگهات

نام چندین منطقه مرتفع مسلمان نشین در مرکز و جنوب هند