جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

باقی، میرعبدالباقی

از بزرگان خاندان نعمت اللهی و وزیر شاه اسماعیل صفوی (قرن9و10)

الباقیات الصّالحات

تعبیری که در قرآن برای افاده امور نیک ماندنی، با اشاره به ناپایداری داراییهای دنیا مانند ثروت و فرزند، و بی ثمری امکانات و مهلتی که خدا به گمراهان می دهد، به کار رفته است.

باقی بالله، ابوالمؤید

از مشایخ بزرگ نقشبندیه و از مروجان این طریقه در هندوستان که در آن سرزمین به "خواجه بیرنگ" نیز شهرت دارد (قرن10و11)

باقی تبریزی، میرعبدالباقی

ملقب به "دانشمند" و متخلص به "باقی"، شاعر صوفی مشرب و خوشنویس آذربایجانی (قرن11)

باقی نهاوندی، عبدالباقی

متخلص به "باقی"، شرح حال نویس، مورخ و شاعر ایرانی (قرن10و11)

باکالیجار کوهی

از امرای بزرگ گرگان و طبرستان در دولت آل زیار (قرن5)

باکالیجار گرشاسب --> ابوکالیجار گرشاسب

باکالیجار مرزبان، صمصام الدوله --> صمصام الدوله دیلمی

باکالیجار مرزبان، عمادالدین --> عمادالدین دیلمی

باکان

جزیره ای مسلمان نشین در جنوب غربی جزیره هالماهرا در منطقه ملوکای شمالی، در دریای ملوکا، در ایالت ملوک، در شمال شرقی اندونزی

باکثیر

از خاندانهای معروف حضرموت که به دانشوری و فضل معروف اند.

باکسایا

شهر و بخش کوچک اداری در عهد عباسیان

باکو

شهر و بندری در جمهوری آذربایجان

باکویه --> باکویی، ابوعبداللّه

باکویی، ابوعبداللّه

از مشایخ صوفیه (قرن4)