جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

باقر چایی --> بالیکسیر

باقرخان

ملقب به سالار ملی، از رهبران و مجاهدان مشروطه خواه (قرن14)

باقرخان بغایری --> بغایری

باقردی --> بازبدی، باسورین، باقردی

باقرگنج

ناحیه ای در بنگلادش

باقر نجم ثانی --> نجم ثانی

باقریه --> الباقر، امام محمد بن علی علیه السّلام

باقریه، مدرسه

از مدارس حوزه علمیه مشهد متعلق به عهد صفویان

باقلا

گیاهی از تیره پروانه واران، دارای دانه های خوراکی، به نام علمی ویکیافابا

باقلا (باقلاة) --> قیراط

باقلانی، ابوبکرمحمد

از بزرگان متکلمان اشعری و از حامیان بزرگ عقاید اهل سنت (قرن4)

باقلوا

نوعی شیرینی رایج در خاورمیانه به خصوص در ایران و ترکیه - واژه - باقلوا در ایران - باقلوا در عثمانی

الباقی

از اسماء الحسنی که در لغت به معنای بقا مقابل فنا است.

باقی، شاعرالروم --> باقی، محمود عبدالباقی

باقی، محمود عبدالباقی

شاعر ترک (قرن10)