جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

باغْنُوی شیرازی، ملا حبیب الله

از علمای ایرانی (قرن10)

باغی (1)

از اصطلاحات فرشبافی ایران

باغی (2)

اصطلاحی قرآنی

بافت

شهرستان و شهری در استان کرمان

بافضل حَضرمی

خاندانی از مشایخ تریم حضرموت که تبار خود را از تیره سعدالعشیره قبیله مذحج می دانند.

بافق

شهرستان و شهری در استان یزد

بافقی، آیت الله محمدتقی

از علمای دین که به سبب مخالفتهای آشکارش با رضاخان شهرت دارد (قرن14)

بافقی، شرف الدّین علی

شاعر و ادیب ایرانی (قرن10)

بافقی، وحشی --> وحشی بافقی

بافقی حائری یزدی، ابوالحسن بن حسین

محدث و رجالی شیعی ایرانی (قرن14)

با فقیه

خاندانی از سادات باعلوی تریم در حضرموت

بافی، ابومحمد عبدالله بن محمد

از فقهای بزرگ شافعی (قرن4)

الباقر، امام محمد بن علی علیه السّلام

ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، امام پنجم از ائمه اثناعشر و یکی از چهارده معصوم

باقر بن عثمان بخاری اوچی

از عرفای شبه قاره و صاحب جواهر الاولیا (قرن11)

باقر تبریزی، میرزا

از خطاطان دوره قاجاری و خوشنویسان خط نسخ و نستعلیق مقیم تبریز (قرن13)