جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

الباعث

از اسماء الحسنی

باعذری --> بازبدی، باسورین، باقردی

باعربایا

نام کوره یا استانی از دیار ربیعه

باعلوی

طایفه ای بزرگ و متنفذ از سادات و صوفیان عربستان جنوبی

باعونی

خاندانی از علما و قضات شام منسوب به باعون

باعیناثا

نام دو محل از ناحیه جزیره در شمال عراق

باغ

- اشتقاق واژه - سابقه - باغ در نظر مسلمانان - باغ در سرزمین های اسلامی - باغ در هند و پاکستان - باغ شالیمار - افغانستان - باغ در ایران - باغ در شعر فارسی

باغچه بان، جبار

مبدع روش آموزش ناشنوایان در ایران و بنیان گذار آموزش و پرورش پیش از دبستان و از پیشگامان فرهنگ و ادبیات کودکان

باغچه جوق

ده و قصری در شهرستان ماکو

باغچه سرای

مرکز حکومت تاتارهای کریمه در فرمانروایی سلسله گرای

باغستانی، عمر

از مشایخ صوفیان ماوراءالنهر (قرن7)

باغشاه --> باغ

باغ شمار --> مالیات

باغِضُ الخَلّ

سنگ سرکه گریز

باغ گلستان --> گلستان، کاخ