جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

باشماقلق --> تیول

باش وکالت آرشیوی --> باشباقانلق عثمانلی آرشیوی

باش وکیل

در ترکی به معنای نخست وزیر، عنوان رسمی که در اواخر خلافت عثمانی به صدراعظم ها و در دوره جمهوری نیز مدتی به رؤسای دولت اطلاق می شد.

باصری، ایل

از ایلات خمسه فارس

باطرقانی

نسبت و شهرت دو تن از استادان علم قرائت (قرن4و5) - ابوبکر احمد - ابوبکر عبدالواحد

باطل

اصطلاحی در قرآن، حدیث، علوم بلاغی، منطق، فلسفه، فقه، اصول فقه، کلام و عرفان

الباطن

از اسماء الحسنی

الباطن (1)

(در مقابل "الظاهر") از نامهای خداوند - آرای غلاة - آرای شیعه امامیه - آرای صوفیان

باطن (2)

وادی پر وسعتی در شمال شرقی عربستان که سابقا قسمت سفلای وادی الرمه بوده ولی اکنون شنهای الدهناء آن را از وادی الرمه جدا کرده است.

باطنه

سرزمین پستی در عربستان شرقی که میان سواحل خلیج عمان و کوهستانهای الحجر قرار دارد.

باطنیه

نامی که در عالم اسلام بر اسماعیلیه اطلاق می شد.

باطوم

بندر و شهری در مغرب جمهوری گرجستان

باطیه

صورت فلکی کوچکی با هفت ستاره در نیمکره جنوبی آسمان

باع

از واحدهای قدیم اندازه گیری طول

باعباد

خاندانی از مشایخ و علمای حضرموت، از خادمان و مجاوران مزار هود نبی علیه السلام