جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بازفت

دهستان و رودی در استان چهارمحال و بختیاری

بازگشت

اصطلاحی در طریقه نقشبندی

بازگشت ادبی

دوره ای در تاریخ ادبیات ایران، از نیمه دوم قرن دوازدهم تا پیدایش ادبیات مشروطه در اوایل قرن چهاردهم

بازگیر

نام چند طایفه کوچنده و ساکن غرب ایران عمدتاً در استانهای لرستان، ایلام و کرمانشاه

بازنامه ها

اصطلاح بازنامه از دیرباز به کتابها یا رساله هایی اطلاق شده که در وصف انواع پرندگان شکاری و چگونگی پرورش و نگهداری آنها و شیوه های شکار با آنها و تشخیص بیماریهایی که بدانها مبتلا می شوند و طرق درمان این بیماریها نوشته شده است.

بازنشستگی

دوره کاهش فعالیت تولیدی یا خدماتی فرد، معمولاً به سبب خستگی ناشی از کار یا کهولت. - تاریخچه بازنشستگی در ایران - انواع بازنشستگی در قانون استخدام کشوری - حقوق بازنشستگی - بازنشستگی در نظام جمهوری اسلامی

بازنقر

مصطلح در سودان در اواخر دوره خدیوی ها و مهدوی، ارتش بردگان مجهز به سلاح گرم

بازی

هرگونه فعالیتی به قصد سرگرمی و مشغولیت که انگیزه آن دست یافتن به فایده، محصول یا نتیجه ای بخصوص نباشد. - واژه بازی - بازی در تمدن اسلامی - تکمله1 - مباحث دینی - بازی در ایران - تکمله2 - پیشینه

بازیار --> بازداری

باژ --> پاز

باستان شناسی

دانش شناخت فرهنگهای ادوار گذشته انسان، بر اساس مطالعه اشیا و آثار دیرین و جر آن - تقسیمات دوران باستان - باستان شناسی در جهان اسلام

الباسط

در مقابل القابض، از اسماء الحسنی که با هم یا جداگانه، عیناً به اشتقاق، در قرآن کریم و احادیث و ادعیه ذکر شده است.

باسک --> بَشْکُنِش

باسکرویل، هاوارد سی

معلم مدرسه آمریکایی تبریز و از مبارزان نهضت مشروطیت ایران (قرن13و14)

باسماچیان، قیام

حرکت جماعاتی از مسلمانان ترکستان، بر ضد حکومت شوروی، عمدتاً از 1918تا1930