جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بازبدی، باسورین، باقردی

آبادیهایی واقع در شمال موصل در خاک کنونی ترکیه نزدیک مرز سوریه

بازبهادر

آخرین فرمانروای حکومت مستقل مالوه پیش از فتح آن ناحیه به دست مغولان (بابریان) هند در زمان اکبر (قرن10)

بازپرس/ بازپرسی

بازپرس (مستنطق)، دارنده یکی از مناصب قضایی به نام "بازپرسی" که از نظر تشکیلاتی در سازمان " دادسرای عمومی" جای دارد. - در حقوق ایران - پیشینه تاریخی و مستندات فقهی

بازخرید --> بازنشستگی

بازداری

فن شکار با پرندگان شکاری به معنای اعم و نه لزوما با باز - بازداری در ایران - دوغانچی - چاقرجی باشی

بازداشت

اصطلاح حقوق کیفری به معنای حبس متهم در جریان تحقیقات مقدماتی که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن، ادامه می یابد.

بازرسی

اصطلاح فقهی و حقوقی الف) مبانی و مستندات فقهی ب) پیشینه - بازرسی کل کشور - تکمله

بازرگان (1)

- ده مرزی در آذربایجان غربی - گمرک

بازرگان (2)

در ترکی عثمانی این واژه در مورد تجار مسیحی و بویژه یهودی به کار می رفت.

بازرگان، مهدی

از رجال سیاسی و علمی ایران از دهه سی تا دهه هفتاد قرن حاضر (قرن14و15)

بازرگانی --> تجارت

بازرگانی، اتاق

اتاق بازرگانی، صنعت و تبادل کالایی اسلامی، یکی از 25 ارگان تخصصی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی که در 1357ش/ 1978 رسماً شروع به کار کرد.

بازرگانی، وزارت

از وزارتخانه های ایران که عهده دار تنظیم و اجرای سیاستها و مقررات بازرگانی داخلی و خارجی کشور است.

بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق

اتحادیه ملی اتاقها و اتحادیه های صنفی محلی، که در اسفند1348با ادغام اتاق بازرگانی تهران و اتاق صنایع و معادن ملی ایران به وجود آمد.

بازسازی

در ایران، بازسازی به معنای دوباره سازی، و عمدتاً ساختن آبادیها و اماکن ویران شده یا از میان رفته بر اثر سوانح طبیعی، مانند سیل و زلزله، یا حوادث اجتماعی مانند جنگ