جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بارباروس، فردریک

امپراتور آلمان و سردار جنگ صلیبی (قرن6)

باربد

نامبردارترین موسیقیدان و شاعر دوران ساسانی که در زمان خسروپرویز می زیسته است.

بارتنگ --> بارهنگ

بارتنگ / بارتنگی --> بدخشان؛برتنگی

بارح

جانور وحشی یا پرنده ای که از برابر مسافر یا صید از راست به چپ گذر کند.

بارداری و باروری

- در قرآن - مباحث فقهی - مسائل کلی - احکام زن باردار - احکام حمل

باردو

شهر کوچکی در تونس در حدود سه کیلومتری شمال غربی پایتخت

بارز

جبال بارز رشته کوهی در جنوب شرقی استان کرمان، با جهت شمال غربی - جنوب شرقی، مابین شهرستان بم (در شمال) و جیرفت (در جنوب) - قوم بارز

بارزانیها

از طوایف بزرگ کردستان عراق، مشتمل بر چهار تیره بروژی، مزوری، شیروانی و دوله مری

بارسچی --> یوز؛بازداری

بارسلون --> برشلونه

بارطین

شهر و استانی به همین نام، در شمال ترکیه در منطقه غربی دریای سیاه

بارع، ابوعبدالله حسین بن عبدالوهاب محمد

ادیب و شاعر عرب (قرن5و6)

بارْفَتَن

اصطلاحی که در ایران به نوعی شیشه نیمه شفاف و ضخیم و منقوش و نیز بدل چینی اطلاق کرده اند.

بارفروش --> بابُل