جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بادیان

نام یا جزیی از نام فارسی سه گیاه یا تخم سه گیاه گوناگون: رازیانه، بادیان رومی، بادیان ختایی

بادیة الشام

بیابانی در قسمت شمالی جزیرة العرب

بادیس بن حبوس --> زیریان

بادیس بن منصور بن بُلُقّین

سومین سلطان خاندان زیریان افریقیه (قرن4و5)

بادینان --> بَهدینان

بادیه

در زمان امویان به معنای اقامتگاهی در حومه شهر و ملکی در حوالی محل سکونت یا ملکی روستایی در جلگه شام و اردن

باذاخوث --> بَطَلیَوس

باذام / باذان

آخرین حکمران ایرانی یمن (قرن1)

باذکرد

بنیانگذار سلسله کردنژاد در شمال عراق (قرن4)

باذل مشهدی، میرزا محمد رفیع

از امرا و پارسی گویان شبه قاره هند (قرن11و12)

بار

از مهمترین و پایدارترین مراسم درباری معمول در ایران

بار --> خروار

باران

- باران در ایران و افغانستان - باران در قرآن و حدیث - باران از نظر دانشمندان اسلامی - باران در عرفان

بارانی

نام دیگر طایفه قراقوینلو که در متون قدیم فارسی و ترکی به صورت بارانلو و بارنی و برانی هم آمده است.

بارباروس، خیرالدین (خضر) پاشا

دریاسالار مشهور ناوگان عثمانی (قرن9و10)