جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بادرنگبویه

گیاهی خوشبو از تیره لبدیسان دارای خواص دارویی

بادروج

گیاهی از تیره لبدیسان

بادس

شهر و بندرگاهی در ساحل مدیترانه ای کشور مغرب که اکنون ویرانه های آن باقی است.

بادسی

منسوب به بادس که سه تن از بزرگان مراکش بدان نامیده شده اند: - ابویعقوب یوسف زهیلی، عارف و حکیم - عبدالحق بن اسماعیل بادسی - علی بن محمد الشیخ اتوطاسی

بادغیس

ناحیه ای در شمال غربی افغانستان و شمال شرقی ولایت هرات میان هریرود و قسمت علیای رود مرغاب

بادکوبه --> باکو

بادکوبی، سیدحسین بن رضا

ازعلمای امامیه و از مدرسان بزرگ کلام و فلسفه وعرفان (قرن14)

بادگیر

برجهایی که درایران برای تهویه بر بام خانه ها ساخته می شود . - تکمله

بادنجان

میوه خوراکی و معروف گیاهی

بادنجان سلطان روملو --> روملو

بادوریا

ولایتی قدیمی، در قسمت جنوبی نهر عیسی، در جنوب طسوج قطربل و در مغرب بغداد

بادوسپانیان

خاندانی ایرانی که به زعم بعضی از مورخان از قرن اول تا یازدهم هجری در ناحیه رویان، که بعدها رستمدار خوانده شد، حکومت کرده اند.

باده

نوشابه ای مسکر که از تخمیر مواد قندی و نشاسته ای موجود در انگور، خرما، برنج و غیره به دست می آید. 1) کلیات و استفاده طبی 2) ساختن باده 3) باده در قرآن و حدیث 4) باده در عرفان

باد هوا

در مالیه عثمانی، اصطلاحی عام برای درآمدهای نامستمر و اتفاقی از محل جرایم و عوارض و حق الثبتها و سایر منابع غیر معمول درآمد

البادِیء

از اسماء الحسنی