جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

باخرز

بخش و شهری در استان خراسان

باخرزی، سیف الدین

عارف و از مشایخ بزرگ طریقه کُبرَویه (قرن6و7)

باخرزی، نورالدین ابوالحسن علی بن حسن

شاعر و ادیب عربی نویس ایرانی (قرن5)

باخرزیّه --> باخرزی، سیف الدین

باخمری

محلی قدیمی در عراق - تکمله

باد (1)

در طب سنتی و عامیانه

باد (2)

جریان هوا الف) کلیات و نظر دانشمندان مسلمان درباره آن ب) در فلات ایران

بادآورد

گیاهی از تیره مرکبان خاردار

بادام

میوه درختان گوناگونی از جنس آمیگدالوس که دو گونه است: شیرین و تلخ

بادامچی، حاج محمد علی

تاجر آزادیخواه تبریزی و از یاران نزدیک شیخ محمد خیابانی (قرن14)

بادام زمینی --> پسته شامی

بادرایا --> بَدرَه (2)

بادرائیه، مدرسه

از مدارس شافعیان دمشق

بادرنج --> بادرنگ

بادرنگ

به علتی نامعلوم به میوه دو گیاه کاملا متفاوت اطلاق شده است: 1) ترنج، از خانواده سدابیان 2) خیار، از خانواده کدوییان