جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

باجور

منطقه ای کوهستانی در ناحیه دیر و سوات و چترال در ولایت پیشاور در پاکستان

باجوری، ابراهیم بن محمد

عالم و نویسنده شافعی (قرن12)

باجولوند

اتحادیه ای از پنج طایفه لر یاراحمد، آروان، قایدرحمت و سوگند در زاغه خرم آباد

باجه (1)

شهر و ناحیه ای از اندلس (اسپانیای مسلمان) که امروزه در جنوب پرتغال است و به آن بژا می گویند.

باجه (2)

شهر مهم افریقیه در کشور امروزی تونس

باجی، ابوالولید

متکلم و ادیب برجسته اندلسی (قرن5)

باحِثَة البادیة

نام مستعار ملک حفنی ناصف، دختر حنفی ناصف (قرن14)

باحَسّان --> بنوحَسّان

باحماد

صدراعظم مغربی (قرن13)

باختر --> بَلخ

باختر(1) -->

باختر، روزنامه

نشریه ای که از 1314 تا 1320ش در اصفهان و از 1321تا 1325ش در تهران انتشار می یافت.

باختر، مجله

ماهنامهء فرهنگی و اجتماعی که از آذر 1312 تا مهر 1314 در اصفهان منتشر می شد.

باختر امروز، روزنامه

روزنامه عصر تهران که از 8 مرداد 1328 ش در تهران منتشر می شد.

باختران --> کرمانشاه (1)