جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

باب همایون (2)

دروازه سلطنتی، مدخل اصلی باروی بیرونی سرای جدید سلطان یا طوپقاپوسرای در استانبول

باتاک/ باتک

نام منطقه، گروهی از اقوام، و نیز زبانی در سوماترای اندونزی

باتمان

واحد اندازه گیری محصولات کشاورزی در میان اقوام ترک و کسانی که با ترکها دادوستد داشته اند.

باتو

امیرمغول، فاتح روسیه و مؤسس اردوی زرین (قرن7)

باتوم --> باطوم

باتوئیان --> اردوی زرین

باتهرست --> بانجول

باتیک --> قلمکاری

باج

معرب باژ فارسی در دوره اسلامی

باجدّا

شهری قدیمی، کوچک و مستحکم در عراق

باجرمی

کوره ای در منطقه موصل، در شرق دجله، میان زاب کوچک در شمال و رشته کوه حمرین در جنوب، تا دوره عباسی

باجروان

شهری تاریخی در آذربایجان

باجِسرا

شهر کوچکی در عراق، حدود ده فرسخی شمال شرقی بغداد

باجگیران

بخش و شهری در خراسان

باجلان

از عشایر کرد ایران و عراق