جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

باب السّعادة --> استانبول

بابا لقمان سرخسی، بقعه

آرامگاه منسوب به بابا لقمان سرخسی، در حومه شهر سرخس

باب اللان

گذرگاهی طبیعی در کوههای قفقاز میانه، واقع در مشرق کوه کازبک

باب المندب

تنگه ای به عرض 32 کیلومتر میان جنوب غربی شبه جزیره عربستان و شمال شرقی افریقا که بحراحمررا به خلیج عدن و اقیانوس هند وصل می کند.

بابان

خاندان و سلسله ای از حاکمان کرد منطقه شهرزور در عصر عثمانی

بابایی

نام جنبشی دینی - اجتماعی که مراکز ترکمن نشین آسیای صغیر را چند سال پیش از هجوم مغول به آشوب کشید.

باب جبرئیل --> مسجد النبی

باب دفترداری

مجموعه ای از ادارات رسیدگی به امور مالی در تشکیلات دیوانی عثمانی که "باب دفتری"نیز به آن گفته می شد.

بابر، ابوالقاسم میرزا

کوچکترین پسر بایسنغر، امیر کتابدوست و هنرپرور تیموری و از نوادگان تیمور (قرن9)

بابر، ظهیرالدین محمد

نخستین پادشاه مغول هندوستان و نویسنده و شاعر (قرن9و10) - شخصیت تاریخی - آثار ادبی

بابرت --> بایبورد

بابرتی، اکمل الدین محمّد بن محمد

دانشمند حنفی مذهب (قرن8)

بابرنامه --> بابر، ظهیرالدین محمد

بابری

از قبایل پشتو

بابری، مسجد

مسجدی در شهر آجودهیا (آیودهیا) در ایالت اوتارپرادش هند که به دست هندوهای افراطی ویران شد.