جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بابا رکن الدین شیرازی

عارف ایرانی (قرن8)

بابا سماسی

از مشایخ سلسله خواجگان ماوراءالنهر (قرن8)

بابا سَنکو

عارف ماوراءالنهری (قرن9)

بابا شاه اصفهانی

ملقب به رئیس الرؤسا، از نستعلیق نویسان نامی (قرن10)

بابا شاه عراقی --> بابا شاه اصفهانی

باباشمل

از جراید مشهور انتقادی و طنزآمیز پس از شهریور1320

بابا طاهر

عارف و شاعر ایرانی (قرن5)که به یکی از گویشهای غرب ایران شعر سروده است.

بابا فرج تبریزی

از بزرگان صوفیه تبریز (قرن6)

بابا فرید --> فریدالدین گنج شکر

بابا فغانی

شاعر غزلسرای ایرانی (قرن9و10)

بابا قاسم، بقعه

زیارتگاهی در اصفهان، مدفن محمد بابا قاسم اصفهانی

بابا کوهی --> باکویی، ابوعبداللّه

باب الابواب

نام شهر دربند در دوره اسلامی واقع در داغستان

باب الجنة --> قزوین

الباب الحادی عشر

کتاب کلامی معروف شیعی