جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ایوب خان

از امرای شاخه محمدزای، حاکم هرات و غرب افغانستان (قرن13)

ایوب خان، محمد --> محمد ایوب خان

ایوب سختیانی، ابوبکر --> سختیانی،ایوب بن ابی تمیمه

ایوب سلطان، مجموعه

مجموعه ای در استانبول

ایوب صبری پاشا

افسر دریایی عثمانی و نویسنده کتابهای "مرآت الحرمین" و "تاریخ وهابیان"(قرن13)

ایوبی، علی بن محمود --> ایَوبیان

ایَوبیان

سلسله حاکم بر مصر، سوریه، فلسطین، یمن، و بین النهرین (قرن6و7) - هنر و معماری

ایهام

در علم بدیع، آوردن واژه ای در سخن که دارای دو معنی باشد.

ب

دومین حرف از الفبای عربی و فارسی و بسیاری از الفباهای دیگر 1)‌ در زبان عربی 2) در زبان فارسی 3) در زبان ترکی 4) در عرفان اسلامی

با

کلمه ای در آغاز نام افراد و، در مرحله ثانوی، نام خاندانها، رایج در جنوب عربستان

باب (1)

(باب الله)، عنوان و صفتی برای حضرت رسول وائمه اثناعشر در برخی از احادیث

باب (2)

نزد اسماعیلیه باب یکی از مراتب محسوب می شد.

باب (3)

عنوان برخی از مشایخ صوفیان آسیای مرکزی

باب (4)

در، دروازه - در مساجد و مقابر و امثال آنها - در استحکامات نظامی

باب، سیّدعلی محمد شیرازی

از مدعیان بابیت امام دوازدهم شیعیان که بعدها مدعی مهدویت و نبوت شد (قرن13)