جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ایمانف، امان گلدی

رهبر شورش قزاق ها علیه روسیه تزاری (قرن13و14)

ایمروز

ضبط عثمانی جزایر امبروس در دریای اژه

اَیمَن بن خُرَیم

شاعر عرب عصر اموی (قرن1)

أَین --> مقولات

اینال --> ابن الامین محمود کمال

اینال/ اینالجق --> غایرخان

اینال/ ینالیان

از رهبران ترکمن، موسس سلسله اینالیان / ینالیان در آمد/دیاربکر (قرن5و6)

اینال الاجرود

سلطان مملوک مصر و سوریه (قرن9)

اینانج، حسام الدین سنقر

حاکم ری و از امرای قدرتمند سلجوقی

اینانچ اوغوللری

امارت ترکمن در آناطولی (قرن8)

اینانلو، ایل

طایفه ای از ترکان غز ساکن آذربایجان، فارس و ایران مرکزی

اینجو

اصطلاحی مغولی به معنای کلیه داراییهای پادشاه

اینجو، آل

عنوان خاندان حاکم بر فارس و عراق عجم در دوره مغول (قرن8)

اینجه مناره، مدرسه

مدرسه ای بجا ی مانده از دوره سلجوقی در شهر قونیه (قرن6)

اینچه برون --> گنبد قابوس