جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ایلخان

عنوان فرمانروایان مغول و در ادوار اخیر عنوان رئیس ایل

ایلخانان

سلسله مغول در ایران (قرن7و8) - هنر و معماری

ایلخانی، زیج --> زیج

ایلدگز --> اتابکان آذربایجان

ایلدونگ

ناحیه ای در آسیای مرکزی

ایلسون --> شاهسون

ایلغازی --> اَرْتُقیان

ایلک خانیان

سلسله ای از پادشاهان ترک آسیای میانه(قرون4و5)

ایل و ایلچه

در تقسیمات جدید کشوری ترکیه معادل استان و فرمانداری

ایلول

از ماههای تقویم رومی- سریانی

ایلی

رود بزرگی در آسیای مرکزی

ایلیا --> الیاس؛بیت المُقَدّس

ایلیا ابوماضی --> ابوماضی، ایلیا

ایماق --> اویماق؛چهار اویماق

ایمان

اصطلاح کلامی و قرآنی و عرفانی