جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ایزدخواست

شهری در شهرستان آباده در استان فارس

ایزدیان --> یزیدیه

ایزوتسو، توشیهیکو

مؤلف آثاری در زمینه فلسفه و عرفان و معارف اسلامی (قرن14)

ایزوُرنیک

شهری تاریخی در بوسنی و هرزگوین در دوره عثمانی

ایساغوجی --> کلیات خمس؛فُرفوریوس

ایساقچی

شهرکی در رومانی در شمال دوبریجه (دوبریتسا) در ساحل راست رود دانوب

ایسیاخِم، محمد

نقاش الجزایری (قرن14)

ایسیک کول

نام دریاچه و استانی در شرق قرقیزستان

ایشیک آقاسی

اصطلاح دیوانی در عصر صفوی

الایضاح

کتابی کلامی از فضل بن شاذان

ایطاء --> قافیه

ایغار

اصطلاح مالیاتی نوعی امتیاز مالیاتی

ایغدیر --> ایگدیر

ایقاع (1)

اصطلاحی در موسیقی

ایقاع (2)

اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای عمل حقوقی یکجانبه