جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ایران و اروپا، روابط

بررسی تاریخچه روابط سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی ایران و اروپا

ایران و انگلیس، روابط --> قاجار، سلسله

ایران و ایتالیا، روابط

بررسی تاریخچه روابط دو کشور ایران و ایتالیا

ایران و چین، روابط

تاریخچه روابط دو کشور

ایران و شوروی، قرارداد

قرارداد 1921ایران- شوروی و نیز قراردادهای شوروی با ترکیه و افغانستان در همین سال (1921)

ایران و عثمانی، سرحدات --> زندیان، سلسله؛قاجار، سلسله؛صفویان؛افشاریان

ایرانیکا

دائرة المعارفی به زبان انگلیسی درباره حوزه ایران و پژوهشهای ایرانی

ایرانی میانه شرقی، زبانها

زبانهایی که در نواحی شرقی ایران به آن تکلم می شود.

ایرتیش

رودی در سیبری غربی و شرق قزاقستان

ایرج میرزا

شاعر ایرانی (قرن13و14)

اَیرَرَت

ارمنستان مرکزی و دشت گسترده ای در شمال رود ارس

ایرسیکا --> مرکز تحقیقات تاریخ،‌ هنر و فرهنگ اسلامی

ایروان

مرکز جمهوری ارمنستان

ایرونی، گویش --> آسی، زبان

ایریان جایا

بخش غربی جزیره گینه نو، امروزه شامل دو استان پاپوآ و پاپوای غربی متعلق به اندونزی