جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آل عراق

"خوارزمشاهیان قدیم"، خاندانی از پادشاهان قدیم خوارزم که از 93 تا 385 ه‍. حکومت کردند.

آل عمران، سوره

سومین سوره قرآن

آل فریغون --> فریغونیان

آلفونسو

شماری از امیران و شاهان مسیحی اسپانیا و پرتغال، هم عصر امیران مسلمان اندلس که با یکدیگر در جدال بودند.

آلفونسی، پطرس

جدلی و مترجم اندلسی (قرن6)

آل قاورد --> سلجوقیان

آل کاشف الغطاء --> کاشف الغطاء، آل

آل کالا، پدرو دو

ادیب اسپانیایی که نخستین کتاب لغت و دستور زبان عربی را در اروپا منتشر کرد (قرن9).

آلماآتا

پایتخت جمهوری قزاقستان

آلماتی --> آلماآتا

آلمالیغ

شهری تاریخی در ترکستان و کرسی ولایتی اسلامی در عصر مغولان

آلمان، مسلمانان

بررسی وضعیت کمی و کیفی و فعالیتهای مسلمانان در آلمان

آل مبارک، خاندان

خاندانی از عالمان و مجتهدان امامی نجف(قرن13و14) - محمد بن مبارک -علی بن مبارک - جواد بن عبدالحسین - عبدالحسین بن جواد

آل محتاج --> چَغانیان (2)

آل مکتوم

خاندان حاکم بر دوبی از قرن سیزدهم