جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ایام الله

اصطلاحی قرآنی

ایام بیض

روزهای سیزدهم تا پانزدهم هر ماه

ایبو --> نیجریّه

ایتاخ

غلام معتصم، خلیفه عباسی، که نقش مهمی در دورهء خلافت او داشت.

ایثار

اصطلاحی در عرفان

ایج

شهری تاریخی در شهرستان استهبان در استان فارس

ایجاب و قبول --> عقد

ایجابی، سازمان

"انجمن اندونزیایی جامعه اهل البیت" بزرگترین سازمان شیعی در اندونزی

ایجار --> اجاره

ایجاز و اطناب

اصطلاحاتی در علم معانی

ایجرود

شهرستان و شهری در استان زنجان

ایجل

شاهزادهء تیموری و پسر چهارم میرانشاه بن تیمور (قرن8و9)

ایجی، عضدالدین

"عبدالرحمان بن احمد"دانشمند متکلم و مؤلف المواقف، فقیه شیعی و متکلم اشعری ایرانی (قرن8)

ایجی، معین الدین

از علمای شافعی، مؤلف جامع البیان (قرن10)

ایچ ایل

استانی در جنوب ترکیه