جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اهوانی، احمد فؤاد

استاد و محقق برجسته فلسفه اسلامی و فلسفه غرب در مصر (قرن14)

ایاد

از طوایف قدیمی عرب

ایار

از ماههای تقویم رومی- سریانی

ایاز

حاکم همدان که نقش مهمی در منازعه قدرت میان برکیارق و سلطان محمد سلجوقی داشت (قرن5)

ایاز بن ایماق

محبوب و مقرب سلطان محمود غزنوی (قرن4و5)

ایاس بن قَبیصه

حاکم حیره در اوایل دوره اسلامی

ایاس پاشا

از صدراعظمهای عثمانی (قرن10)

ایاسلوق

شهری در ترکیه

ایاصوفیه، مسجد

بنایی مربوط به دوره بیزانس که در ابتدا کلیسا و در زمان محمد دوم به مسجد تبدیل شد.

ایاغچی / ایاقچی --> آبدارچی

ایالت

بزرگترین تقسیمات کشوری عثمانی تحت اداره بیگلربیگی

الایام --> طه حسین

ایام العالم

اصطلاح علمی، دوره های زمانی مربوط به آفرینش جهان در اعتقادات ایرانیان و هندوان باستان

ایام العجوز --> بردالعجوز

ایام العرب

اصطلاحی برای نبردهای قبیله ای عرب در دوره قبل از اسلام