جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اهل حل و عقد

اصطلاحی در حقوق اسلامی به معنای هیأتی که در صورت لزوم می تواند حاکم را عزل و نصب کند.

اهل ذمه --> ذِمّه (1)

اهل رأی --> رأی؛اهل حدیث

اهل سنت

مذهب مهم دین اسلام - تاریخچه

اهل فتوت --> فُتوت

اهل قرآن --> قرآنیون

اهل کتاب

اصطلاح قرآنی و کلامی دال بر یهودیان و مسیحیان

اهل هوا

در باور عامه به کسانی می گویند که به تسخیر بادهای جادویی و مرموز بیماری زا درآمده و از گزند آنها رسته و آزاد شده‌اند.

اهلیت

اصطلاح فقهی به معنای صلاحیت یافتن فرد برای مخاطب واقع شدن در برابر احکام حقوقی- دینی

اهلی شیرازی

شاعر ایرانی (قرن9و10)

اهلیلجه

کتابی منسوب به امام صادق (ع)

اهواز

مرکز استان و شهر مهم خوزستان

اهوازی، ابوالحسن

منجّم (قرن3)

اهوازی، حسن بن علی

قاری شامی (قرن4و5)

اهوازی، علی بن عباس --> علی بن عباس مجوسی