جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اولوالامر

بحثهای کلامی، تفسیری و فقهی راجع به واژهء اولوالامر

اولوالعزم

به معنی "صاحبان کوشش و ثبات"، لقب پیامبرانی که شریعت و دین مستقل و کتاب آسمانی داشته اند.

اولیا آتا

نام قدیمی شهر جمبول در ترکستان

اولیاء، محمود

نقاش ایرانی، از شاگردان کمال الملک (قرن14)

اولیاءالله

اصطلاحی در حدیث و عرفان - فرهنگ و آیین های مرتبط با اولیای دین در جهان اسلام

اولیاءالله آملی، محمد بن حسن --> تاریخ رویان

اولیات --> بدیهیّات

اولیا چلبی

سیاح بزرگ ترک، صاحب کتاب "سیاحتنامه" (قرن11)

اولئاریوس، آدام

سیاح و سفرنامه نویس آلمانی که در عهد شاه صفی به ایران سفر کرد(قرن12)

اولیای نه گانه --> وَلیْ سونگو

اویرات --> وافِدیه؛قَلموق

اویس قرنی

عارف و از صحابه (قرن1)

اویسیه

سلسله ای که خود را به اویس قرنی نسبت می دهند، گروهی که در عالم ظاهر شیخی نداشتند.

اوُیغور

اتحادیه ای از قبایل ترک آسیای مرکزی که امروزه در ترکستان شرقی زندگی می کنند. - زبان اویغوری

اویماق

کلمه ای ترکی-مغولی به معنای قبیله یا اتحادیه ای از قبایل که به طوایف نیمه چادرنشین -نیمه اسکان یافته افغانستان و خراسان اطلاق می شود.