جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اوزاعی، مذهب --> اوزاعی، عبدالرحمان بن عمرو

اوزال، تورگوت

هشتمین رئیس جمهور ترکیه

اوزان و مقادیر --> اندازه / اندازه گیری

اوزکند

شهری در ماوراءالنهر

اوزلی، سر گور

سفیر انگلستان در ایران در دوره ناصری

اوزلی، ویلیام

مستشرق فرانسوی، متخصص هنر ایران (قرن12و13)

اوزون حسن

مقتدرترین حکمران آق قوینلو

اِوَزی، گویش --> لارستان

اوس

یکی از دو قبیله بزرگ مدینه

اوس بن حَجَر

بزرگترین شاعر عصر جاهلی

اوستا

کتاب زردشت

اوستا، مهرداد

شاعر ایرانی (قرن14)

اوستایی، زبان

زبان اوستا و از مهمترین زبانهای ایران باستان

اوسترغوم/ اوسترغون --> اِسترگُم

اوستها

مردمی در قفقاز که به یکی از زبانهای ایرانی تکلم می کنند.