جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اورخان ولی قانیق --> قانیق، اورخان ولی

اورخون

رودی در جمهوری خلق مغولستان

اورشلیم --> بیت المُقَدّس

اورگنج --> خوارزم؛گرگانج

اورن، کنعان

رئیس جمهور نظامی ترکیه در خلال سالهای 1983 تا 1989

اورنبورگ

استان و مرکز استانی در روسیه

اورن قلعه

ناحیه ای در جنوب جمهوری آذربایجان

اورنگ آباد

شهری در ایالت مهارشترا در هند

اورنگ آبادی، شاه نظام الدین

زاهد معروف چشتی (قرن11)

اورنگْ اصلی

نامی عمومی برای ساکنان اولیه مالزی، که امروزه غالباً در روستاها زندگی می کنند.

اورنگ زیب

امپراتور هند (قرن11و12)

اِوْرِنوس

فرمانده نظامی در دوره نخست امپراتوری عثمانی (قرن8و9)

اورنوس اغوللاری

خاندانی از فرماندهان نظامی که در دوره استقرار امپراتوری عثمانی در فتح روم ایلی نقش موثری داشتند (قرن9)

اورومچی

شهری در ایالت سین کیانگ چین

اوزاعی، عبدالرحمان بن عمرو

فقیه و محدث شامی (قرن2)