جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آل حسول

خاندان از وزیران و ادیبان ایرانی در عهد آل بویه (قرن4و5)

آل حمّاد --> حمّادیان

آل حیّانِ تَغلِبی

خاندانی از محدثان بزرگ و مشهور شیعی در کوفه (قرن2-4)

آل خلیفه

سلسله حاکم بر بحرین از اواخر قرن 12 هجری قمری

آل رشید

سلسله ای از امیران وهابی در نجد (قرن13و14)

آل رُقیل --> ابن مُسلمه

آل زاید

خانواده ای حکومتگر در امارات

آل زنگی --> زنگیان

آل سعود

سلسله ای از امرای عرب نجد که در قرن 12 هجری در درعیه امارت یافتند و به تدریج مملکت عربستان سعودی را تأسیس کردند.

آل شَنسَب --> غوریان (1)

آل صاعد --> صاعد، آل

آل صبّاح

سلسله مالکی مذهب از عربهای عتوبی که از قرن 12 ه.ق بر کویت حکمرانی می کنند.

آل عبا

عنوانی به مفهوم افراد متشخص از خویشاوندان نزدیک حضرت رسول (ص) به مقاله پنج تن توجه شود.

آل عبدالهادی --> قُدامه، آل

آل عثمان --> عثمانی، حکومت