جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اوتار پرادش

ایالتی در شمال هند

اوتوکِن

ناحیه ای کوهستانی - جنگلی در آسیای میانه

اوته، ژان

فرستاده ویژه دربار لویی پانزدهم به ایران و نویسنده سفرنامه ای درباره اوضاع ایران عهد نادرشاه (قرن12)

اوجان

شهری در آذربایجان شرقی

اوج شرفلی، مسجد

مسجد بزرگی در شهر ادرنه،از دوره مراد دوم (قرن9)

اوجله

منطقه ای در شمال افریقا

اوج و حضیض

اصطلاح نجومی

اوجی نطنزی

ادیب و شاعر فارسی زبان (قرن11)

اوچ --> اُچ

الاوحد --> ایَوبیان

اوحدالدین کرمانی

از عرفای برجسته ایرانی (قرن 7)

اوحدی بلیانی --> بلیانی، تقی الدین محمد بن سعدالدین

اوحدی مراغه ای، رکن الدین

شاعر ایرانی (قرن7)

اَودَغُست

شهری در شمال غربی آفریقا بر سر راه غانه به مغرب

اودنی، داود بن محمد

محدث حنفی (قرن3و4)