جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

انور الجندی

نویسنده و روشنفکر مسلمان مصری (قرن14)

انور پاشا

از رهبران جمعیت اتحاد و ترقی، وزیر جنگ و سیاستمدار ترکیه (قرن19و20)

انور خوجه

رهبر جمهوری کمونیستی آلبانی در خلال سالهای 1944 تا 1985

انورسادات

سومین رئیس جمهور مصر

انور شیرازی، ابراهیم خان

از شاعران اواخر زندیه (قرن12و13)

انوری، سعداله افندی

وقایعنگار ترک و از صاحب منصبان دربار سلطان مصطفی سوم (قرن12و13)

انوری ابیوردی، اوحدالدین محمد بن علی

شاعر بزرگ دوره سلجوقی (قرن6)

انوشتکین غرچه

حاکم خوارزم در دوره سلجوقی و جد خوارزمشاهان (قرن5)

انوشتگین شیرگیر

از امرا و اتابکان مشهور سلجوقی (قرن6)

انوشیروان

معرب نام خسرو اول، پادشاه ساسانی

انوشیروان بن خالد کاشانی

وزیر سلجوقیان و خلفای عباسی (قرن6)

انوشیروان بن منوچهر --> زیاریان

انولوطیقا --> منطق؛قیاس(1)

اَنّه --> روپیه

انهلواره --> نهرواله