جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

انفا

نام قدیمی دارالبیضا(کازابلانکا)

انفاق

اصطلاحی قرآنی

انفال

واژه قرآنی به معنای اموالی که به عموم مسلمانان تعلق دارد.

انفال، سوره

نام هشتمین سوره قرآن کریم

انفساخ --> فسخ (1)

انفطار، سوره

سوره هشتاد و دوم قرآن

انفعال --> فعل/ انفعال؛فعل (2)؛مقولات

انقروی، اسماعیل

شیخ مولوی و شارح مثنوی (قرن10و11)

انقره --> آنکارا

انقطاع --> تَبَتُّل

انقلاب

قیام برضد حکومت مستقر یا هرگونه حرکت اجتماعی توده وار که به دگرگونیهای سیاسی واجتماعی بینجامد. - بررسی مفهوم انقلاب -انقلاب های مهم در کشورهای اسلامی

انقلاب 1920 عراق

"ثورة العشرین"، نخستین انقلاب مسلحانه ضد استعماری در خاورمیانه

انقلاب اسلامی، روزنامه

روزنامه ای به سردبیری و مدیر مسئولی ابوالحسن بنی صدر که از خرداد 1358 تا 17 خرداد 1360 در تهران منتشر می شد.

انقلاب اسلامی ایران

قیام مردم ایران به رهبری آیت الله خمینی علیه سلطنت محمدرضا شاه پهلوی در سال 1357 (1979) - بررسی تاریخ و منشاء انقلاب - رهبران انقلاب

انقلاب سفید

"انقلاب شاه و مردم" یا اصلاحات اجتماعی و اقتصادی که از سال 1341 در ایران آغاز شد.