جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

انصاری، علیقلی خان

"مشاورالممالک" دیپلمات اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی (قرن13و14)

انصاری، نورالحسن

استاد مأمور زبان و ادب فارسی

انصاری، یعقوب بن ابراهیم --> ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری

انصاری شیرازی، علی بن حسین

داروشناس ایرانی (قرن8)

انصاری همدانی، محمد جواد

عارف ایرانی (قرن 13)

اَنصِنا

ویرانه های شهری قدیمی در کرانه شرقی رود نیل

انطاکی، داوود بن عمر --> داوود انطاکی

انطاکی، علی بن احمد

ریاضیدان عرب (قرن4)

انطاکی، علی بن محمد

عالم علم قرائت (قرن4)

انطاکیه

شهری در شمال سوریه

انطالیه

شهر و بندری در ساحل مدیترانه در ترکیه

انطرطوس --> طَرسوس

انطون، فرح --> فرح انطون

انعام

بخشش و پاداش خصوصا به سپاهیان

انعام، سوره

سوره ششم قرآن