جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

انجمن فعالیت زنان

"خواتین محاذ عمل" سازمانی از زنان فعال پاکستان که با هدف احقاق حقوق زنان در 1981 تاسیس شد.

انجمن کتاب ایران

انجمنی که برای ترویج کتابخوانی و فعالیتهای مربوط مانند برگزاری نمایشگاههای کتاب و ... در 1336 توسط احسان یارشاطر و ایرج افشار تأسیس شد.

انجمن کلیمیان

نام دو مجمع یهودیان تهران و ایران که به ترتیب در 1308 و 1325 تاسیس شد.

انجمن مراکز فرهنگی اسلامی --> آلمان، مسلمانان

انجمن معارف

مرکز تعلیم و تربیت که زیر نظر حاج میرزا علی خان امین الدوله در سال 1315 تاسیس شد.

انجمن نسوان

انجمنی که محترم اسکندری با همکاری شماری از زنان فعال در 1301 تاسیس کرد.

انجمن های ادبی

مجالس گردهمایی شاعران و ادیبان فارسی زبان که هدف از تشکیل آنها پرورش فکری و گسترش هنر و ذوق شعری می باشد.

انجوی شیرازی، ابوالقاسم

ادیب، پژوهشگر ادبی و متخصص قصه های عامیانه ایرانی (قرن13و14)

انجیر

میوه ای با مصارف دارویی

انجیل

کتاب مقدس مسیحیان

انجیوللو، جیووانی ماریا

ماجراجو و بازرگان ونیزی، مؤلف گزارش تاریخی مهمی دربارهء آق قویونلو و اوایل دورهء صفویه

اندازه / اندازه گیری

علم سنجش یک مقدار ناشناخته به شناخته، از علوم دقیق دوره اسلامی

انداقی، حسن بن حسین

عارف (قرن 6)

اَندِجان --> اندیجان

اندخوی

شهری در افغانستان در شمال غربی مزار شریف