جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آلتای

رشته کوهی در شرق آسیای میانه

آلتاییان

از قبایل ترک در کوههای آلتای - زبان آلتایی

آل تمغا --> تمغا

آلتون

واحد پولی در عثمانی و اوایل دوره جمهوریت

آلتون اردو --> اردوی زرین

آلتونتاش

والی خوارزم در دوره غزنوی (قرن5)

آلتون تمغا --> تمغا

آلتی شهر

به معنای "شش شهر"، ناحیه ای در ترکستان چین

آلتین آی، احمد رفیق --> احمد رفیق آلتین آی

آلتین اردو --> اردوی زرین

آلتینسارین، ابراهیم

نویسنده و شاعر پیشرو قزاق (قرن14)

آلتین کوپرو

یا "ألتون کوبری"، شهری در شمال غربی محافظه کرکوک در عراق

آل ثانی

خاندان حاکم بر قطر از اواخر قرن سیزدهم

آل جراح

خاندانی از قبیله طَی، حاکم بر فلسطین و ناحیه بلقاء (قرن4و5)

آل جفنه --> غسّانیان