جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

امین پاشا

پزشک و دولتمرد عثمانی (قرن13)

امین پور، قیصر

شاعر و ادیب ایرانی (قرن14)

امینجی بن جلال بن حسن

فقیه اسماعیلی مستعلوی هندی (قرن 11)

امین حضور

عنوانی رسمی درباری در زمان ناصرالدین شاه قاجار

امین لشکر

عنوانی در زمان ناصرالدین شاه

امینه اصفهانی

مجتهده امامی (قرن14)

امینه اقدس

"زبیده خانم گروسی" از زنان متنفذ ناصرالدین شاه(قرن 13و14)

امینی، امیرقلی

نویسنده، مترجم و پژوهشگر ایرانی، گردآورنده داستانها و مثلهای عامیانه (قرن13و14)

امینی، عبدالحسین بن احمد

فقیه و مورخ و ادیب امامی (قرن 14)

امینی، علی

سیاستمدار و نخست وزیر ایران در دوره محمدرضا پهلوی

امینیه، مدرسه

مدرسه ای شافعی مذهب که اتابک عساکرامین الدوله نزدیک جامع اموی دمشق ساخت (قرن6).

امینی هروی، صدرالدین ابراهیم

مورخ و مؤلف کتاب "فتوحات شاهی"(قرن10)

انا الحقّ --> حلاج، حسین بن منصور

انابت --> توبه

اناپه

دژی کهن و شهری ساحلی در کرانه شمال شرقی دریای سیاه